>
პარტნიორები
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
  ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: ქირავდება ქ. თბილისი, თრიალეთის ქ. #54 ში მდებარე შენობა-ნაგებობა #1-დან 66,22 კვ.მ (ს/კ 01.19.20.004.009.01.506) არასაცხოვრებელი დანიშნულების ფართი;

რეიტინგი:
  (0 ადამიანი)
განაცხადის #: 6112YE67133820   
აუქციონის #: 6112
ლოტის #: 671338
დარჩენილი დრო
დაწყება/დასრულება
07/08/2020 14:10 - 14/08/2020 14:10
ლოტის სტატუსი
გაყიდული
ნახვა:
123 ჯერ
ლოტის სტატუსი
Sold
მიმდინარე ფასი: 0 e
თქვენი ფასი: e
ბიჯი: დადებაფასის ისტორია: 0 ბიჯი ბიჯების ოდენობა
საწყისი ფასი: 270 e
ვაჭრობის ბიჯი: 30 e
საგარანტიო თანხა: 300 e
ტელეფონი: 555262994
თვისებები
განმკარგავი: შპს სამთომაშველი
ქვეყანასაქართველოქალაქითბილისი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)თრიალეთის ქუჩა #54სათავსო
ტელეფონის ნომერი555262994შენობის მდგომარეობასარემონტო
შენობის პროექტიარასტანდარტულიკვადრატულობა(მ²)66.22
საკადასტრო კოდი01.19.20.004.009.01.506Rs რუკის მხარდაჭერა
გათბობააივანი
ლოჯიTV
ცხელი წყალიინტერნეტი
პარკირებალიფტი
ბუხარიწყალი და კანალიზაცია
ტელეფონიელექტრო მომარაგება
ბუნებრივი გაზისარგებლობაში გადაცემის ვადა3 წელი
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა

ქირავდება . თბილისი, თრიალეთის ქ. #54 ში მდებარე შენობა-ნაგებობა #1-დან 66,22 კვ.მ (/ 01.19.20.004.009.01.506) არასაცხოვრებელი დანიშნულების ფართი;

ქონების ერთი თვის საწყისი საიჯარო ღირებულება შეადგენს 270 (ორასსამოცდაათი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით,

ბიჯი - 30 (ოცდაათი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით,

საგარანტიო თანხა (ბე) 300 (სამასი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით (ერთი თვის საწყისი საიჯარო თანხა და ერთი ბიჯი);

იჯარის ვადა 3 (სამი) წელი

პირობა

1) ელექტრონულ აუქციონში მონაწილეობისთვის აუცილებელი პირობაა საგარანტიო თანხის შეტანა ანგარიშზე  www.eauction.ge-ს წესების შესაბამისად და შპსსამთომაშველისმიერ დადგენილი ოდენობით;

2)   ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებული პირი ვალდებულიააუქციონის დასრულებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) საბანკო დღის ვადაში გადაიხადოს აუქციონის საბოლოო შედეგით დაფიქსირებული ერთი თვის საიჯარო ქირა, რომელიც მიმართული იქნება საიჯარო ვადის ბოლო თვის ანგარიშში;

3)   საგარანტიო (ბე)-ს სახით გადახდილი თანხა მიემართება პირველი თვის საიჯარო ქირის ანგარიშში, იმ შემთხვევაში, თუ საგარანტიო თანხა (ბე) საკმარისი არ იქნება პირველი თვის საიჯარო ქირის დასაფარად, აუქციონში გამარჯვებული პირი ვალდებულია აუქციონის დასრულებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) საბანკო დღის ვადაში დაფაროს დარჩენილი საიჯარო ქირის ნაწილი;

4)   ელ-აუქციონში მონაწილეობის მსურველ პირს უფლება აქვს სამუშაო საათებში დაათვალიეროს გასაიჯარებელი ფართი მესაკუთრესთან შეთანხმებით (ინფორმირებით);

5)   ელ. აუქციონში გამარჯვებული პირი ვალდებულია, აუქციონის დასრულებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) საბანკო დღის ვადაში გააფორმოს იჯარის ხელშეკრულება, ამ ვადაში, საიჯარო ქირის (პირველი და ბოლო თვის საიჯარო ქირა) სრულად გადაუხდელობის, ან/და ხელშეკრულების არ გაფორმების შემთხვევაში,  აუქციონის შედეგები უქმდება, ხოლო გადახდილი საგარანტიო თანხა (ბე) უკან აღარ ბრუნდება;

6)   საიჯარო ხელშეკრულებით დადგინდება ყოველთვიური საიჯარო ქირის გადახდის თარიღი, რომელიც იქნება მიმდინარე თვის საიჯარო ქირა, თუ გადახდის თარიღი აღემატება ყოველი თვის 5 რიცხვს, საიჯარო ქირა ჩაითვლება მომდევნო თვის გადასახდელად, ასეთ შემთხვევაში, პირველი თვის საიჯარო ქირის გადახდისას, გადახდის დღემდე წარმოქმნილი სხვაობა უნდა დაფაროს აუქციონში გამარჯვებულმა პირმა საიჯარო ხელშეკრულების გაფორმებამდე;

7)   იჯარის ხელშეკრულებით დადგენილი საიჯარო ქირის გადახდის თარიღის ვადაგადაცილების შემთხვევაში, მეიჯარეს უფლება აქვს მოიჯარის მიერ გადახდილი საიჯარო ვადის ბოლო თვის საიჯარო ქირიდან დაქვითოს თანხა საიჯარო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს დასაფარად, ასეთ შემთხვევაშიმოიჯარემ მეიჯარის შესაბამისი შეტყობინების შემდეგ უნდა შეავსოს  საიჯარო ვადის ბოლო თვის საიჯარო ქირის დანაკლისი;

8)   საიჯარო ქირაში არ შედის კომუნალური გადასახადები, რომლის გადახდის წესი და პირობები განისაზღვრება იჯარის ხელშეკრულებით;

9)   აუქციონში გამარჯვებული პირი ვალდებულია, იჯარის ხელშეკრულების გაფორმებამდე, მეიჯარეს მიაწოდოს ინფორმაცია (პირის იდენტიფიცირებისთვის საჭირო მონაცემები) იმ პირთა შესახებ, ვინც მასთან ერთად ისარგებლებს, ან შესაძლოა ისარგებლოს იჯარით აღებულ უძრავ ქონებაში. ამასთან უნდა განაცხადოს, რომ ვინც მასთან ერთად აპირებს სარგებლობას, არ გააჩნია საიჯარო ფართის მესაკუთრის მიმართ დავალიანება;

10) კომპანია არ გააფორმებს ხელშეკრულებას და დაუბრუნებს გადახდილ საგარანტიო თანხას აუქციონში გამარჯვებულ პირს, რომელსაც აქვს დავალიანება კომპანიის მიმართ და არ დაფარავს აღნიშნულ დავალიანებას აუქციონის დასრულებიდან არაუგვიანეს სამი საბანკო დღის ვადაში;

11) აუქციონში გამარჯვებულ პირთან  საიჯარო ხელშეკრულება არ გაფორმდება, თუ

) აუქციონში გამარჯვებულ პირს უძრავი ქონების მესაკუთრის მიმართ გააჩნია დავალიანება;

) აუქციონში გამარჯვებული პირის ოჯახის წევრს უძრავი ქონების მესაკუთრის მიმართ გააჩნია დავალიანება (წინამდებარე ხელშეკრულების მიზნებისათვის ოჯახის წევრად იგულისხმება აუქციონში გამარჯვებულ პირთან  მუდმივად მცხოვრები ნებისიერი პირი, რომელიც მასთან ერთად ეწევა ერთიან საოჯახო მეურნეობას);

) აუქციონში გამარჯვებული იურიდიული პირი სამართლებრივად დაკავშირებულია პირთან, რომელსაც უძრავი ქონების მესაკუთრის მიმართ გააჩნია დავალიანება (ამ ხელშეკრულების მიზნებისათვის აუქციონში გამარჯვებული ურიდიულ პირთან სამართლებრივად დაკავშირებულ პირად ითვლება ის პირი, რომელიც თვითონ, ან მისი ოჯახის რომელიმე წევრი რაიმე ფორმით ახორციელებს ხელმძღვანელობით, ან წარმომადგენლობით საქმიანობას ამ იურიდიულ პირში (უშუალოდ ან წარმომადგენლის მეშვეობით), თვითონ ან/და მისი ოჯახის წევრი ფლობს ამ იურიდიული პირის წილებს, აქციებს, პაის, ან ამ იურიდიულ პირში არის კომანდიტი, კომპლიმენტარი, მეპაიე);  

ზემოხსენებულ შემთხვევებში, აუქციონში გამარჯვებულ პირთან შესაძლებელია გაფორმდეს საიჯარო ხელშეკრულება, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ აუქციონის დასრულებიდან არაუგვიანეს სამი საბანკო დღის ვადაში დაფარული იქნება დავალიანება.

12)  მეიჯარეს უფლება აქვს, უარი უთხრას მოიჯარეს ქონების ქვეიჯარით გადაცემაზე, თუ ქვემოიჯარე წარმოადგენს მეიჯარისთვის არასასურველ პირს, ან გაიჯარებული უძრავი ქონება ზედმეტად გადაიტვირთა, ან თუ სხვა მიზეზების გამო მეიჯარისთვის მიუღებელია ქვეიჯარით გაცემა;

13) უძრავი ქონების მესაკუთრეს უფლება აქვს  ნებისმიერ დროს, დაუყოვნებლივ, ცალმხრივად მოშალოს საიჯარო ხელშეკრულება, თუ:

) ადგილი ექნება საიჯარო ქონებით ისეთი პირის მიერ სარგებლობას, ვისაც კომპანიის მიმართ პირადად გააჩნია დავალიანება, ან არსებობს ამ პირობების მე-10 პუნქტით გათვალისწინებული რომელიმე ნებისმიერი გარემოება.

) მოიჯარისმიერხელშეკრულებითნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის, ან არაჯეროვნად შესრულების გამო;

)  საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

14) იჯარის ხელშეკრულების ვადამდე მოშლა დასაშვები იქნება შპს “აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანიის“ ან მისი უფლებამონაცვლის მიერ აღნიშნული ქონების საწარმოს კაპიტალიდან ამოღების, ან მესაკუთრის მიერ მოშლის თაობაზე ცალმხრივი ნების გამოვლენის შემთხვევაში. იჯარის ხელშეკრულების დასახელებული საფუძვლით მოშლის ვადა უნდა განისაზღვროს მოშლის თაობაზე შესაბამისი შეტყობინების მიღებიდან არაუმეტეს ორი თვის ოდენობით;

15) მოიჯარის, ან მასთან დაკავშირებული პირის მიერ საიჯარო ფართით სარგებლობის პერიოდში, სარგებლობით გამოწვეული დაზიანებებისა თუ ხარვეზების აღმოფხვრის ვალდებულება ეკისრება მოიჯარეს.
აღწერილობა
იჯარის ვადა განისაზღვრება 3 წლით.

აუქციონის დასრულებამდე ქონების დათვალიერება შესაძლებელია შპს ,,სამთომაშველთან" შეთანხმებით; ტელ: 555262994

აღნიშნულ ლოტზე ვაჭრობის განსახორციელებლად საჭიროა საგარანტიო თანხის გადახდა 300 (სამასილარის ოდენობით.

დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ,,ინფორმაცია გადახდებზე’’ ან დაგვიკავშირდით   სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601ელექტრონული გადახდა

ინფორმაცია გადახდების პროცესის შესახებ

 

გთხოვთ, გადახდის ნებისმიერი მეთოდის გამოყენების/არჩევის შემთხვევაში გაითვალისწინოთ საბანკო პროცედურების განხორციელების ის გონივრული ვადა/დრო, რაც შესაძლებელია  დაჭირდეს კონკრეტული ოპერაციის შესრულებას და  ელეტრონული აუქციონების სისტემაში ასახვას, რამდენადაც მხოლოდ ამის შემდგომ  მოგეცემათ  საშუალება მიიღოთ მონაწილეობა ელექტრონულ აუქციონში.

სსიპ  ,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო’’ არ არის პასუხისმგებელი ქონების შეძენით დაინტერესეული ფიზიკური და იურიდიული პირების მხრიდან, საბანკო პროცედურების არაგონივრულ ვადაში  განხორციელებისას დამდგარ შედეგებზე.

 

ელექტრონული აუქციონების სისტემა,,www.eauction.ge“-ზე ამ ეტაპისთვის შესაძლებელია ქონების სხვადასხვა ანგარიშსწორების მეთოდების გამოყენებით შეძენა, კერძოდ:

 

1)      ნაღდი ანგარიშსწორების სისტემით გადახდის მეთოდი (ბილინგი)

2)      საკრედიტო ბარათით გადახდის მეთოდი

3)      eMoney ელექტრონული საფულით გადახდის მეთოდი

4)      ელექტრონული საბანკო გადარიცხვით გადახდის მეთოდი

5)      ელექტრონული საბანკო გარანტით გადახდის მეთოდი


 1.  ნაღდი ანგარიშსწორების სისტემით გადახდის მეთოდი (ბილინგი)

ნაღდი ანგარიშსწორება - ლოტის გვერდზე, რომელზეც დაწესებულია საგარანტიო თანხა მომხმარებელისთვის ხელმისაწვდომია საგარანტიო/დარჩენილი ღირებულების სს ,,ლიბერთი ბანკისნებისმიერ ფილილაში ნაღდი ფულით  გადახდა, რომელიც ავტომატურად აისახება ელექტრონული აუქციონის სისტემაში.

გადახდის განსახორციელებლად მომხმარებელმა ბანკში უნდა წარადგინოს ვებ-გვერდზე www.eauction.ge რეგისტრაციის დროს მითითებული მონაცემები (ფიზიკური/იურიდიული პირის დასახელება; პირადი ნომერი/ საიდენტიფიკაციო კოდი) და ლოტის განაცხადის ნომერი (რომელზეც სურს, რომ მოახდინოს გადახდა).

საგარანტიო თანხის გადახდის შემთხვევაში თანხა დროებით ირიცხება მომსახურების სააგენტოს სატრანზიტო* ანგარიშზე, რომლის დანიშნულებაა ელექტრონულ აუქციონზე შეტანილი თანხების შესაბამისად ასახვა საიტზე.

მას შემდეგ რაც eauction.ge-ის სისტემა სერვისის მეშვეობით აცნობებს ლიბერთი ბანკს იმ აუქციონის შედეგებს, რომლებზეც ლიბერთის საგადახდო სისტემით იყო გადახდა განხორციელებული:

         აუქციონში გამარჯვებული მონაწილეების საგარნტიო თანხები ავტომატურად გადაირიცხება  განმკარგავი ორგანიზაციის ანგარიშზე.

         აუქციონში დამარცხებულ ფიზიკურ/იურიდიულ პირებს საგარანტიო თანხები (თუ განმკარგავი ორგანიზაციის წესებში და პირობებში ითვალისწინებს თანხების დაბრუნებას)

პროფილში მითითებულ საბანკო ანგარიშზე უკან უბრუნდებათ. თუმცა,  შემთხვევაში თუ ფიზიკურ (მხოლოდ /) პირს პირად პროფილში დამატებული არ აქვს საკუთარი ანგარიშის ნომერი, ამ შემთხვევაში შესაძლებელიალიბერთი ბანკიდანთანხის ხელზე გატანა.

სხვა ბანკებში ან პირდაპირ განკარგავი ორგანიზაციის ანგარიშზე გადახდილი თანები არ აისახება ავტომატურად ელექტრონული აუქციონების სისტემაში, ამიტომ მომხმარებელი ვალდებულია გადახდის ქვითარი წარადგინოს ან განმკარგავ ორგანიზაციაში ან სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში, ხოლო უკან თანხის დასაბრუნებლად უნდა მიმართოს განცხადებით განმკარგან ორგანიზაციას.

 

 2.    საკრედიტო ბარათით გადახდის მეთოდი

საკრედიტო ბარათი - ლოტის გვერდზე, რომელზეც დაწესებულია საგარანტიო თანხა მომხმარებელისთვის ხელმისაწვდომია საგარანტიო/დარჩენილი თანხის ელექტრონული გადახდის ფორმა. ამ ეტაპზე პარტნიორი ბანკებია: თიბისი, ლიბერთი, საქართველო და ქართუ, თუმცა მომხმარებელს სხვანებისმიერი ბანკის პლასტიკური ბარათითაც აქვს საშუალება განახორციელოს გადახდა.

საკრედიტო ბარათით გადახის არჩევის შემთხვევაში მომხმარებელი გადადის საკრედიტო ბარათის საგადახდო სისტემაში, სადაც ავსებს საკრედიტო ბარათის მონაცემებს და ახორციელებს გადახდას.

ოპერაციის წარმატებით დასრულების შემდეგ, მომხმარებელი მოიპოვებს ლოტზე აუქციონში მონაწილეობის უფლებას, ხოლო საგარანტიო თანხა აუქციონის დასრულებამდე დაბლოკილი იქნება მის ანგარიშზე.

მას შემდეგ რაც eauction.ge-ის სისტემა სერვისის მეშვეობით აუქციონის შედეგებს აცნობებს ბანკს, რომლის საგადახო სისტემითაც განახორციელა მომხმარებელმა თანხის გადახდა:

      გამარჯვებულ მომხმარებელს საგარანტიო თანხა ავტომატურად ჩამოეჭრება.

      დამარცხებულ მომხმარებელს საგარანტიო თანხა ავტომატურად განებლოკება.(თუ განმკარგავი ორგანიზაციის წესები და პირობები ითვალისწინებს თანხების დაბრუნებას)

აღსანიშნავია, რომ ელექტრონულად  თანხის გადახდის შემთხვევაში , მოხმარებლის  საბარათე ანგარიშზე უნდა იყოს საგარანტიო/დარჩენილ თანახას დამატებული ბანკის საკომისიო, რომელიც დადგენილია ყველა პარტნიორი ბანკის მიერ და მითითებულია გადახდის პროცედურის დროს.

აღნიშნული საკომისიო მომხმარებელს ანგარიშიდან ჩამოეჭრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ გაიმარჯვებს აუქციონში,  სხვა შემთხვევაში ჩამოეჭრება ბანკის მიერ დადგენილი თანხის განბლოკვის საკომისიო.

 

3. eMoney ელექტრონული საფულით გადახდის მეთოდი

ლოტის გვერდზე, რომელზეც დაწესებულია საგარანტიო თანხა მომხმარებელისთვის ხელმისაწვდომია საგარანტიო/დარჩენილი ღირებულების გადახდა  eMoney-ის  ელექტრონული საფულის მეშვეობით.

eauction.ge ავტომატურად უზრუნველყოფს eMoney - ანგარიშის გახსნას უკვე არსებული და ყოველი ახლად დარეგისტრირებული მომხმარებლისათვის.

eMoney გადახის სისტემის არჩევის შემთხვევაში მომხმარებელი გადადის eMoney საგადახდო სისტემაში, სადაც ახორციელებს გადახდას.

ოპერაციის წარმატებით დასრულების შემდეგ, მომხმარებელი მოიპოვებს ლოტზე აუქციონში მონაწილეობის უფლებას, ხოლო საგარანტიო თანხა აუქციონის დასრულებამდე დაბლოკილი იქნება მის eMoney ანგარიშზე.

მას შემდეგ რაც eauction.ge-ის სისტემა სერვისის მეშვეობით აცნობებს eMoney-ის იმ აუქციონის შედეგებს, რომლებზეც eMoney-ის საგადახდო სისტემით იყო გადახდა განხორციელებული:

         მომხმარებელს აუქციონში გამარჯვების შემთხვევაში საგარანტიო თანხა ავტომატურად ჩამოეჭრება გადაირიცხება აუქციონის განმკარგავი ორგანიზაციის ანგარიშზე.

         მომხმარებელს აუქციონში დამარცხების შემთხვევაში გადახდილი საგარანტიო თანხა ავტომატურად განებლოკება. (თუ განმკარგავი ორგანიზაციის წესები და პირობები ითვალისწინებს თანხების დაბრუნებას)

აღსანიშნავია, რომ ელექტრონულად საგარანტიო თანხის გადახდის შემთხვევაში , მოხმარებლის საბარათე ანგარიშზე უნდა იყოს საგარანტიო თანახას დამატებული საკომისიო eMoney-ის მიერ დადგენილი ტარიფების შესაბამისად.

 

4. ელექტრონული საბანკო გადარიცხვით გადახდის მეთოდი

ლოტის გვერდზე, რომელზეც დაწესებულია საგარანტიო თანხა, მომხმარებელისთვის ხელმისაწვდომია საგარანტიო/დარჩენილი ღირებულების გადახდა ელექტრონული საბანკო გადარიცხვის სისტემის გამოყენებით, აუქციონის დასრულებამდე/ვადის ამოწურვამდე არაუგვიანეს 28 საათისა. გადარიცხვის განხორციელების შემდეგ მომხმარებელმა სასურველია დარეკოს მომსახურების სააგენტოს ცხელ-ხაზზე (სამუშაო საათები 09:00-18:00,  შაბათ-კვირის გარდა, რათა გადამოწმდეს თანხის ჩარიცხვა).

გადმორიცხვის წესი: ლოტზე წარმოდგენილი ჩანართიდან "დანიშნულება" დააკოპიროს სრულისი ზუსტით წარმოდგენილი ჩანაწერი და იგივე სიზუსტით ჩააკოპიროს უნაღდო გადარიცხვის დანიშნულებაში.

მას შემდეგ რაც  დასრულება აუქციონი:

         აუქციონში გამარჯვებული მონაწილეების საგარნტიო თანხები ავტომატურად გადაირიცხება  განმკარგავი ორგანიზაცის ანგარიშზე.

         აუქციონში დამარცხებულ ფიზიკურ/იურიდიულ პირებს საგარანტიო თანხები

გადმორიცხვის დროს გამოყენებულ საბანკო ანგარიშზე დაუბრუნდებათ უკან. (თუ განმკარგავი ორგანიზაციის წესები და პირობები ითვალისწინებს თანხების დაბრუნებას)

 

 5. ელექტრონული საბანკო გარანტით გადახდის მეთოდი

ელექტრონული საბანკო გარანტიის გააქტიურება შესაძლებელია იმ ლოტებზე, რომლებზეც დაწესებულია ელ საბანკო გარანტიის ვადები. რეგისტრირებული მომხმარებელი, კონკრეტულ საბანკო გარანტიის მიღების მიზნით, მიდის შესაბამის  დაწესებულებაში.  საბანკო გარანტიის მიღების შემთხვევაში, მომხმარებელი შედის სასურველ  ლოტში, ირჩევს  საგარანტიო თანხის გადახდას, გადადის აჭერს ღილაკს – "აქტივაცია", ავსებს საბანკო გარანტიის ველებს, კერძოდ შეყავს ბანკში გაცემული ელექტრონული საბანკო გარანტიის რეგირტაციის ნომერი და PIN კოდი.  რის შემდეგაც მომხმარებელი ავტომატურად შეძლებს ვაჭრობაში მონაწილეობის მიღებას.

მას შემდეგ რაც  დასრულება აუქციონი:

         გამარჯვებული მომხმარებლის მიერ ვალდებულების (სრული ღირებულების) დაფარვის შემდეგ ელექტორული საბანკო გარანტია განიბლოკება. წინააღმდეგ შემთხვევაში განმკარგავი ორგანიზაცია უფლებამოსილია გამოითხოვოს თანხა საბანკო გარანტიის გამცემი ორგანიზაციიდან.

         დამარცხებულ მომხმარებელს გაუუქმდება ელექტორული საბანკო გარანტია . (თუ განმკარგავი ორგანიზაციის წესები და პირობები ითვალისწინებს თანხების დაბრუნებას)


წესები და პირობები

(მოქმედი ფიზიკური/იურიდიული პირების ქონების შეძენისას)

 ვებ–გვერდზე რეგისტრაციისა და ავტორიზაციის გავლის შემდგომ, მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს ელექტრონული აუქციონის გზით შეიძინოს/სარგებლობის უფლებით მიიღოს და ინტერნეტმაღაზიის მეშევობით შეიძინოს, ვებ-გვერდზე განთავსებული, ფიზიკური/იურიდიული პირების ქონება (უძრავი/მოძრავი).

ასეთ შემთხვევებში, სააგენტოს მხრიდან ხორციელდება ქონების   განკარგვის    ხელშეწყობა  ვებ–გვერდის ,,www.eauction.ge“ გამოყენებით.

ურთიერთობა გამყიდველსა და მყიდველს შორის რეგულირდება დამოუკიდებლად, სააგენტო იხსნის პასუხისმგებლობას მხარეებს შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი უთანხმოების  შემთხვევაში.


1. ელექტრონულ აუქციონში მონაწილეობის მიღება

1. ფიზიკური/იურიდიული პირი, ქონების ვებგვერდზე განთავსებამდე, უფლებამოსილია  გადაწყვიტოს, თუ რომელი ლოტისთვის იქნება სავალდებულო საგარანტიო თანხის/ბეს გადახდა ან უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის წარდგენა  და განსაზღვროს მისი ოდენობა.

2. მომხმარებელმა, რომელსაც სურს მონაწილეობა მიიღოს ელექტრონულ აუქციონში, საგარანტიო თანხა/ბე უნდა გადაიხადოს და უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის წარადგინოს  თითოეული ქონებისთვის ცალცალკე.

3. ქონების შეძენის შემთხვევაში, მომხმარებელს მის მიერ გადახდილი საგარანტიო თანხა/ბე ჩაეთვლება საბოლოო ანგარიშსწორებისას.

4. ელექტრონული აუქციონის მსვლელობის პროცესში მონაწილეთა რაოდენობა არ არის შეზღუდული. მონაწილისთვის დაფარულია დანარჩენ მონაწილეთა ვინაობა (სისტემა ავტომატურად უზრუნველყოფს მონაწილეთათვის რიგითი ნომრების მინიჭებას).

5. კონკრეტული ლოტის გვერდზე მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს გაეცნოს ინფორმაციას ელექტრონული აუქციონის მიმდინარეობის (აუქციონში მონაწილე მომხმარებლების რაოდენობის, მათ მიერ გაცხადებული ფასების, დროის და სხვა) შესახებ და განახორციელოს საკუთარი ფასის დადება შესაბამისი ბიჯის გათვალისწინებით.

6. მომხმარებლის მიერ ფასის დადება განიხილება, როგორც მისი თანხმობა აღნიშნული ლოტის მოცემულ ფასად შეძენის თაობაზე. ფასის დადება შესაძლებელია შესაბამისი ბიჯის სასურველი ჯერადობით მომატების გზით. ყოველი შემდგომი „ფასის დადება“ ზრდის ლოტის ფასს.

7. ელექტრონულ აუქციონში იმარჯვებს ის მომხმარებელი, რომელიც აუქციონის დასრულებამდე ყველაზე ბოლო განახორციელებს ლოტზე ყველაზე მაღალი „ფასის დადებას.“ 

8. ელექტრონული აუქციონი ცხადდება დასრულებულად აუქციონის ვადის ამოწურვისთანავე. თუ ნებისმიერი მონაწილის მიერ „ფასის დადება“ მოხდა აუქციონის ვადის ამოწურვამდე დარჩენილი ორი წუთის განმავლობაში, აუქციონის ვადა ხანგრძლივდება ორი წუთით და ასე გაგრძელდება ვაჭრობის დასრულებამდე.

9. ელექტრონული აუქციონის დასრულების შემდგომ სისტემა გამარჯვებული მომხმარებლის ელექტრონულ ფოსტაზე და მობილური ტელეფონის ნომერზე აგზავნის შესაბამის შეტყობინებას (შეძენილ ლოტზე გადასახდელი თანხის (ვაჭრობის დასასრულს დაფიქსირებული ფასის), დროის და ა.შ. მითითებით).

2. ინტერნეტმაღაზია

1. მომხმარებელს ინტერნეტმაღაზიის მეშვეობით შეუძლია მხოლოდ იმ ქონების შეძენა, რომლებსაც მითითებული აქვს სიმბოლო  .

2. სასურველი ქონების და სასურველი რაოდენობის ამორჩევის შემდეგ მომხმარებელის მიერ გადახდის ღილაკზე ხელის დაჭერის შემთხვევაში, სისტემა გადაიყვანს მას გადახდის გვერდზე.

3. ინტერნეტმაღაზიის მეშვეობით ქონების შეძენის შემთხვევაში, ანგარიშსწორება ხორციელდება მხოლოდ საკრედიტო ბარათით ვებ-გვერდიდან.

4. გადახდის ღილაკზე ხელის დაჭერის შემდეგ, მომხმარებლის მიერ არჩეული ქონება იჯავშნება 30 წუთით, რომლის განმავლობაშიც მომხმარებელი ვალდებულია მოახდინოს ქონების მთლიანი ღირებულების გადახდა. თუ გადახდა არ განხორციელდა 30 წუთის განმავლობაში, ჯავშანი იხსნება და ქონება ბრუნდება ინტერნეტმაღაზიაში შემდგომი რეალიზაციის მიზნით.

5. ინტერნეტმაღაზიის საშუალებით ქონების შემძენი ხდება ის პირი, ვინც ყველაზე ადრე გადაიხდის ქონების ღირებულებას.

მომხმარებლისთვის ნებისმიერი ინფორმაციის მიწოდება ხორციელდება მის ელექტრონულ მისამართზე ან მობილური ტელეფონის ნომერზე შეტყობინების გაგზავნის სახით, რაც ჩაითვლება ინფორმაციის ოფიციალურ შეტყობინებად.

სხვა ნებისმიერ პირობებზე, ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების ან ქონების ინტერნეტმაღაზიის საშუალებით შეძენის შემდეგ,  მხარეები თანხმდებიან დამოუკიდებლად.