>
პარტნიორები
კატეგორია: მიწა > სასოფლო მიწა
გაყიდვის ტიპი: საჯარო აუქციონი
  ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: ს.ჩანტლისყურე

რეიტინგი:
  (0 ადამიანი)
განაცხადის #: 75114IUJ69381421   
აუქციონის #: 75114
ლოტის #: 693814
დაწყება/დასრულება
15/02/2021 10:00 - 16/03/2021 12:00
ნახვა:
530 ჯერ
საწყისი ფასი: 9717 e
ვაჭრობის ბიჯი: 490 e
საგარანტიო თანხა: 1944 e
ტელეფონი: 595903322
თვისებები
განმკარგავი: ყვარლის მუნიციპალიტეტი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ს.ჩანტლისყურექვეყანასაქართველო
ქალაქიყვარელიბრძანების ნომერი53
მიწის ფართობი(მ²)6478Rs რუკის მხარდაჭერა
წყალი და კანალიზაციაელექტრო მომარაგება
ბუნებრივი გაზიშენობის ფართობი(მ²)0
საკადასტრო კოდი57.03.51.332გადახდის ბოლო ვადა31.03.2021
ტელეფონის ნომერი595903322
აღწერილობა
აღწერილობა

 

აუქციონში გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმია: 

     მაქსიმალური ფასის შემოთავაზება, რომელიც უნდა აღემატებოდეს გამოცხადებულ საწყის ფასს ბიჯის გათვალისწინებით.

2. სააუქციონო პირობები:

1. მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზებისას ქონების შემძენი შეიძლება იყოს საქართველოს  ფიზიკური პირი ან კერძო სამართლის იურიდიული პირი ან ასეთ პირთა გაერთიანება, რომლის ქონებაშიც მუნიციპალიტეტის ან საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოს მონაწილეობის წილი 25%–ზე ნაკლებია.

2. აუქციონში მონაწილეობის მიღების მსურველი (შემდგომში მონაწილე) აუქციონის რეგისტრატორს წარუდგენს:

) განაცხადს, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას მონაწილეზე, ყვარლის მუნიციპალიტეტის  ქონების დასახელებას, ყვარლის მუნიციპალიტეტის  იმ ქონების საწყის ფასს, რომლის შეძენაც სურს მონაწილეს;

) „ბე“–  გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტს; „ბე“– გადახდა უნდა მოხდეს ყვარლის  მუნიციპალიტეტის შემდეგ საბანკო ანგარიშზე: სახელმწიფო ხაზინა, ხაზინის ერთიანი ანგარიში, სახაზინო კოდი: 300568800 (პრივატიზებისათვის);

) აუქციონში მონაწილის ბილეთის ფასი 50 ლარი, საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიში:  200122900; მიმღები ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა, კოდი: 220101222; სახაზინო კოდი: 300563394; 

) პასპორტის ან პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლს (ფიზიკური პირის შემთხვევაში);

) ნოტარიალურად დამოწმებულ მინდობილობას, თუ მონაწილე მოქმედებს სხვა პირის სახელით;

) ნოტარიულად დამოწმებულ სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის ასლებს და განაცხადის შეტანის მომენტისთვის მოქმედ ამონაწერს სამეწარმეო რეესტრიდან (იურიდიული პირის შემთხვევაში).

3. მონაწილეს უფლება აქვსბე“ - დაუკავებლად აუქციონში მონაწილეობაზე უარი განაცხადოს, მხოლოდ განაცხადის მიღების პერიოდში.

4. აუქციონის დამთავრების შემდეგ დგება ოქმი, რომელიც წარმოადგენს წერილობით ხელშეკრულებას,  ოქმს  ხელს აწერს მყიდველი და ყვარლის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის აუქციონის ორგანიზების მუდმივმოქმედი სააუქციონო კომისიის თავმჯდომარე, როგორც გამყიდველის უფლებამოსილი წარმომადგენელი.

5. თუ აუქციონში გამარჯვებული პირი უარს განაცხადებს აუქციონის შედეგების ოქმის ხელმოწერაზე, მას ჩამოერთმევა აუქციონში გამარჯვებულის სტატუსი და შეტანილიბეარ დაუბრუნდება.

6. აუქციონში გამარჯვებულის გამოვლების კრიტერიუმია საწყის გასაყიდ ფასსზე ბიჯის დანამატის შედეგად მაქსიმალური ფასის გადახდა და აუქციონის პირობების დაკმაყოფილება;

7.  აუქციონში გამარჯვებული ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში მითითებულ საბანკო ანგარიშზე გადაიხადოს ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო საფასური, რომელიც შეესატყვისება მის მიერ აუქციონზე დასახელებულ საბოლოო ფასს.

8. გარიგებათა გაფორმების წესი და მყიდველის პასუხისმგებლობა განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 დეკემბრის #669 დადგენილების შესაბამისად.

9. აუქციონი ტარდება 2021 წლის 16 მარტს 15  საათზე. აუქციონში მონაწილეობაზე განაცხადების მიღება მიმდინარეობს 2021 წლის 15 თებერვლიდან 16 მარტის  ჩათვლით  12 საათამდე, სამუშაო დღეებში.  მისამართი: ქ. ყვარელი, კუდიგორის ქ. #1

10. დამატებითი ინფორმაცია საპრივატიზებო ობიექტის და აუქციონი ჩატარების შესახებ შეგიძლიათ მიიღოთ ქ.  ყვარელი, კუდიგორის ქ. #1- ში მდებარე ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობის მე-2 სართულზე; ტელეფონი : # 595 903 322; # 577 062 844;  ყვარლის მუნიციპალიტეტი.

მოკლე აღწერილობა
ს.ჩანტლისყურეში 6478 კვ.მ. სასოფლო მიწა