>
პარტნიორები
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
  ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიუროს შენობის (მდებარე ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი #99) მეხუთე სართულზე არსებული 44 კვ.მ ფართის იჯარით გაცემა მზა საკვების მიწოდების მომსახურების პუნქტის განსათავსებლად

რეიტინგი:
  (0 ადამიანი)
განაცხადის #: 400500AD405021   
აუქციონის #: 400500
ლოტის #: 4050
დარჩენილი დრო
დაწყება/დასრულება
27/07/2021 12:00 - 03/08/2021 13:00
ლოტის სტატუსი
ჩაშლილი
ნახვა:
135 ჯერ
ლოტის სტატუსი
Closed
მიმდინარე ფასი: 0 e
თქვენი ფასი: e
ბიჯი: დადებაფასის ისტორია: 0 ბიჯი ბიჯების ოდენობა
საწყისი ფასი: 200 e
ვაჭრობის ბიჯი: 10.00 e
საგარანტიო თანხა: 400 e
საბანკო გარანტიის მინ. ვადა: 30.08.2022
ტელეფონი: 2749649 /577 61-44-77
თვისებები
განმკარგავი: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნული ბიურო
ცხელი წყალი+ინტერნეტი
პარკირებაგათბობა
სართული5კვადრატულობა(მ²)44
ლიფტიბუხარი
აივანილოჯი
TVქვეყანასაქართველო
ქალაქითბილისიქუჩა(დასახელება/ნომერი)ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი #99
ბრძანების ნომერი1873წყალი და კანალიზაცია
ელექტრო მომარაგება+ბუნებრივი გაზი
ტელეფონისაკადასტრო კოდი01.13.01.010.085
Rs რუკის მხარდაჭერაშენობის პროექტიარასტანდარტული
შენობის მდგომარეობაახალი გარემონტებულისათავსო
საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა390სარგებლობაში გადაცემის ვადა1 წელი
ზომის ერთეულიკვადრატული მეტრიტელეფონის ნომერი2749649 /577 61-44-77
აღწერილობა
აღწერილობა
ყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით ან ეაუცტიონ.გე-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ გადახდა: ინფორმაცია გადახდის პროცესის შესახებ. ქონების წინასარეალიზაციო დათვალიერება შესაძლებელია მის განთავსების ადგილზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601. 2 749 649 /  577 61-44-77
მოკლე აღწერილობა

მზა საკვების მიწოდების მომსახურების პუნქტის განთავსების მიზნით იჯარით გასაცემი 44 კვ.მ ფართი არის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად გარემონტებული(უზრუნველყოფილია ელ. მომარაგებით, ცივი და ცხელი წყლით). ბიურო შესაძლებლობების ფარგლებში უზრუნველყოფს ფართის გათბობას და ვენტილაცია-კონდიცირებას. შენობაში, ამ დროისთვის დასაქმებულია აღსრულების ეროვნული ბიუროს 330 თანამშრომელი და  ბიუროში განთავსებული მზა საკვების მიწოდების მომსახურების პუნქტით ისარგებლებს უმეტესი მათგანი.

პირობა

1.       ფართი იჯარით გაიცემა მზა საკვების მიწოდების მომსახურების პუნქტის განსათავსებლად;

2.       ფართი იჯარით გაიცემა 1 (ერთი) წლის ვადით;

3.       სარგებლობაში გადასაცემი ქონების  სარგებლობაში გადაცემის ყოველთვიური საწყისი საფასურია 200 ლარი;

4.       უპირობო და გამოუთხოვარი საბანკო გარანტიის ოდენობა შეადგენს 400 ლარს, რომლის მოქმედების ვადად განისაზღვრება აუქციონის დაწყებიდან 390 კალენდარული დღე.  

მეიჯარე გადასცემს, ხოლო მოიჯარე, მზა საკვების მიწოდების მომსახურების პუნქტის (სასადილოს) განთავსების მიზნით, დროებით სარგებლობაში, იჯარით იღებს, მეიჯარის მფლობელობაში არსებულ ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივანი N99.-ში მდებარე შენობა-ნაგებობაში მეხუთე სართულზე არსებულ არასაცხოვრებელ ფართს 44 კვ.მ, მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი №01.13.01.010.085 (შემდგომში „იჯარის საგანი“).

იჯარის საგნის გადაცემა განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

საიჯარო ქირა არ მოიცავს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ  დასუფთავების და სხვა კომუნალურ გადასახადებს, გამონაკლისია ელექტროენერგიის გადასახადი, კერძოდ ელექროენერგიის ხარჯს 301 კვტ-მდე დაფარავს აღსრულების ეროვნული ბიურო, ხოლო 301კვტ-დან ზევით მოიჯარე.

საიჯარო ქირის გადახდა მოიჯარის მიერ მოხდება ყოველთვიურად, ყოველი საანგარიშო თვის დაწყებიდან არაუგვიანეს 25 (ოცდახუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მეიჯარე ვალდებულია:

აუქციონის დასრულებიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში უზრუნველყოს იჯარის ხელშეკრულების გაფორმება აღნიშნულის შემაფერხებელი ობიექტური გარემოებების არარსებობის შემთხვევაში.

ხელშეკრულების დადებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში მიღება-ჩაბარების აქტით გადასცეს მოიჯარეს იჯარის საგანი სარგებლობისათვის ვარგის მდგომარეობაში;

დაიცვას ხელშეკრულების პირობები;

 

მეიჯარე უფლებამოსილია:

ვადაზე ადრე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება, ხელშეკრულებით ან/და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში და წესით;

მოითხოვოს მოიჯარის ბრალით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება;

გამოიყენოს წინამდებარე ხელშეკრულებითა და კანონმდებლობით მასზე მინიჭებული უფლებები. 

 

მოიჯარე ვალდებულია:

იჯარის საგანი გამოიყენოს მხოლოდ დანიშნულებით. მოუაროს მას და მკაცრად დაიცვას ტექნიკური უსაფრთხოების და ექსპლუატაციის წესები;

ხელშეკრულების შეწყვეტისას დაუბრუნოს მეიჯარეს იჯარის საგანი იმ მდგომარეობაში, რომელშიც მისგან მიიღო ნორმალური ცვეთის და ამორტიზაციის გათვალისწინებით;

მეიჯარის თანხმობის გარეშე არ განახორციელოს სხვა საქმიანობა, გარდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა;

ხელშეკრულების გაფორმებიდან ერთი თვის ვადაში იჯარით მიღებული იჯარის საგნის სარგებლობის უფლება დაარეგისტრიროს საჯარო რეესტრში, ხოლო იჯარის საგანზე ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში ერთი თვის ვადაში განახორციელოს აღნიშნული რეგისტრირებული უფლების გაუქმება საჯარო რეესტრში.

დაიცვას ხელშეკრულების პირობები და მეიჯარეს მოთხოვნისთანავე წარუდგინოს ინფორმაცია ხელშეკრულების მოთხოვნების შესრულების თაობაზე.

 

მოიჯარე უფლებამოსილია:

დაუბრკოლებლად ისარგებლოს იჯარის საგნით;

იჯარის საგანი გამოიყენოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული მიზნებისთვის.

ვადაზე ადრე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში და წესით;

გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და კანონმდებლობით მასზე მინიჭებული უფლებები. 

5.       ბიჯის სიდიდე: 10 ლარი.

6.       კომუნალური გადასახადების გადახდას უზრუნველყოფს მოიჯარე შესაბამისი საკონტროლო მრიცხველების ჩვენების მიხედვით.

7.       აუქციონში მონაწილე უნდა იყოს საქართველოს რეზიდენტი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს შემდეგი პირობების შესრულება:

7.1.    მზა საკვების მიწოდების მომსახურების პუნქტის ფუნქციონირება ყოველდღე, შაბათ-კვირისა და „საქართველოს შრომის კოდექსით" გათვალისწინებული უქმე დღეების გარდა, 10:00 საათიდან 17:00 საათამდე, მათ შორის შესვენების საათებში (13:00-14:00). პროდუქცია უნდა იყოს ხელმისაწვდომი და მითითებული ფასები არ უნდა აღემატებოდეს საცალო ქსელში არსებულ ფასებს და საცალო ქსელში ფასების ცვლილების შემთხვევაში, მეიჯარის მოთხოვნით მოიჯარე ვალდებულია უზრუნველყოს ფასების ცვლილება;

7.2.    უზრუნველყოს სასადილოში ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტის შეტანა და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვით საკვების მომზადება;

7.3.    კვების ობიექტი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ხარისხიანი, ახალი ცხელი/ცივი საკვები და ცხელი/გამაგრილებელი სასმელები.

7.4.    მზა საკვები პროდუქტების მენიუ დღის განმავლობაში უნდა იყოს მრავალფეროვანი და უნდა მოიცავდეს დანართი #1-ით გათვალისწინებულ სახეობებს.

7.5.    უზრუნველყოს ,,სურსათად/ცხოველის საკვებად განკუთვნილი გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმებისა და მათგან წარმოებული გენმოდიფიცირებული პროდუქტის ეტიკეტირების შესახებ’’ საქართველოს კანონისა და საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 07 ივლისის N320 დადგენილებით განსაზღვრული მოთხოვნების სრული დაცვა;

7.6.    უზრუნველყოს ,,ტექნიკური რეგლამენტის - ,,საცალო ვაჭრობაში დაუფასოებელი პროდუქციის მიწოდებისა და რეალიზაციის ჰიგიენური პირობების და წესების’’ დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 03 იანვრის N10 დადგენილებით დამტკიცებული მოთოვნების დაცვა;

7.7.    მალფუჭებადი პროდუქტების რეალიზაცია მოახდინოს ,,განსაკუთრებით მალფუჭებადი პროდუქტების შენახვის პირობებისა და ვადების დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2001 წლის 16 აგვისტოს N303/ნ ბრძანების მოთხოვნების სრული დაცვით;

7.8.    არ გამოიყენოს ერთხელ უკვე მოხმარებული ცხიმი და ცხიმის შემცვლელი პროდუქტები ხელმეორედ;

7.9.    მინიმუმ თვეში ერთხელ, საჭიროების შემთხვევაში კი მეიჯარის წერილობითი მოთხოვნიდან არაუგვიანეს  3 (სამი) დღეში,  უზრუნველყოს კვების ობიექტში არსებული მოწყობილობების და დანადგარების გენერალური დასუფთავება და დეზინფიცირება;

7.10.    უზრუნველყოს კვების ობიექტების მომსახურე პერსონალი სპეციალური სამოსით.

7.11.    სამზარეულოს პერსონალმა მკაცრად უნდა დაიცვას საკვების მომზადების სანიტარული წესები, ასევე შეიმოსოს წინსაფარით, ბახილებით, სამზარეულოს ქუდით.

7.12.    აუქციონში მონაწილე სუბიექტს უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 2 (ორი) წლიანი გამოცდილება მსგავსი მომსხაურების მოწოდების (კვების ობიექტით მომსახურბის გაწევა) ჯამური ბრუნვით 100 000 ლარი. ამასთან  მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს  სამუშაოს გამოცდილების პერიოდში ერთ–ერთ ობიექტზე  სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული სერტიფიკატი, ასევე უნდა წარმოადგინოს მსგავსი მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებით არა ნაკლებ 1 სარეკომენდაციო წერილი,  აღნიშნულის დამადასტურებლად უნდა იქნეს წარმოდგენილი სერტიფიკატ(ებ)ი, სარეკომენდაციო წერილები და გამოცდილების დამადასტურებელი ნებისმიერი სახის დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებს აღნიშნულ გამოცდილებას.

7.13.                     განახორციელოს მომსახურების პუნქტში მზა კერძების შემოტანა და რეალიზება,   კერძების ადგილზე მომზადება შესაძლებელია. მოიჯარე პასუხისმგებელია პროდუქციის ხარისხზე (პროდუქტებზე დაწესებული ცალკეული სტანდარტების სრულად დაკმაყოფილებაზე).

7.14.                     მზა საკვების მიწოდების მომსახურების პუნქტში შემოთავაზებულ კერძებზე და გამაგრილებელ სასმელებზე დაწესებული ფასები არ უნდა აღემატებოდეს ბაზარზე (მსგავს დაწესებულებებში) არსებულ საშუალო ფასებს;

7.15.                     უზრუნველყოს მოხმარებული ჭურჭლის რეცხვა საკუთარი რესურსებით;

7.16.                     დაიცვას ობიექტისა და მისი მომსახურე პერსონალის სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები.

7.17.                     ზედმიწევნით დაიცვას დაწესებულებაში დადგენილი წესები (უსაფრთხოება, სახანძრო, სამუშაო საათები ა.შ.).

7.18.                     პროდუქციის მოწოდება უზრუნველყოს იმგვარად, რომ ხელი არ შეეშალოს დაწესებულებაში მიმდინარე სამუშაო პროცესს.

7.19.                     მოიჯარე ვალდებულია ობიექტზე განათავსოს საბანკო პლასტიკური ბარათით გადახდის ტერმინალი.

8.       საიჯარო ფართში განთავსებულია მზა საკვების მიწოდების მომსახურების პუნქტისთვის აუცილებელი ინვენტარი, რომელიც საიჯარო ფართთან ერთად გადაეცემა ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულს, კერძოდ: სამზარეულოს სამუშაო მაგიდა (2 ცალი), სამზარეულოს თაროები, ელექტრო და პიცის ღუმელები, სამზარეულოს ნიჟარები (2 ცალი) უზრუნველყოფილი ცივი და ცხელი წყლით.

9.       აუქციონის დაწყების და დასრულების დრო: დაწყება 2021 წლის 27 ივლისი, დასრულება - 2021 წლის 3 აგვისტო (აუქციონის მიმდინარეობის პერიოდი უნდა განისაზღვროს 8 კალენდარული დღით).

10.   სარგებლობაში გადამცემის საკონტაქტო ტელეფონი: 577 61-44-77

11.   აუქციონში გამარჯვებული ვალდებულია წარადგინოს მზა საკვების სავარაუდო განფასება დანართი #1–ის მიხედვით, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს გრამაჟი და ფასი.

 

 

                                                                                                                                  

   დანართი№1

   დასახელება  გრამაჟი  ფასი (ლარი)
1 ლორი    
2 მოხარშული კვერცხი    
3 მოხარშული სარდელი    
4 მოხარშული სოსისი    
5 ძეხვი მოყვარული    
6 ბიფსტროგანოვი    
7 საქონლის ხორცის ჩაშუშული    
8 საქონლის ხორცის კატლეტი    
9 კატლეტი კიევური    
10 საქონლის ხორცის სოუზი    
11 საქონლის ხორცის ტოლმა    
12 შქმერული    
13 ტიფტელები საქონლის ხორცის    
14 ტკბილი ფლავი    
15 უზბეკური ფლავი საქონლის ხორცით    
16 ყველის პელმენი    
17 მაკარონი ყველით    
18 მაკარონი ფლოტურად    
19 ბარდის სუპი    
20 ბორში    
21 ბოსტნეული წვნიანი სოკოთი    
22 ბრინჯის სუპი    
23 ჩიხირთმა    
24 მაწვნის წვნიანი    
25 ტარხუნის წვნიანი (სეზონური)    
26 გოგრის წვნიანი    
27 ბოსტნეულის წვნიანი ბროკოლით    
28 ლობიო "კირკაჟი"    
29 მჟავის ასორტი    
30 კალმახი შემწვარი    
31 ორაგული მოხარშული    
32 თევზი შემწვარი    
33 იმერული ყველი    
34 ნადუღი პიტნით    
35 სულგუნი    
36 ბლინი ბოსტნეულით    
37 ბლინი ხორცით    
38 იმერული ხაჭაპური    
39 ლობიანი    
40 მეგრული ხაჭაპური    
41 მჭადი    
42 ბოსტნეულის გარნირი    
43 ბრინჯის გარნირი ბოსტნეულით    
44 კარტოფილი ფრი    
45 კარტოფილი მოხარშული კამით    
46 ახალი კარტოფილი შემწვარი    
47 სოკოს ოჯახური    
48 მექსიკური კარტოფილი    
49 პიურე    
50 წიწიბურა    
51 სპაგეტი მოხარშული    
52 ბრინჯი ვერმიშელით    
53 ბადრიჯანი ცოცხალი ბოსტნეულით    
54 ბადრიჯანი მაიონეზით    
55 ბადრიჯნის რულეტი ნიგვზით    
56 აჯაფსანდალი    
57 ბრინჯი სოკოთი    
58 ისპანახის ფხალი    
59 კარტოფილის და სოკოს სალათი    
60 კომბოსტოს რულეტი ნიგვზითა და სტაფილოთი    
61 კვერცხი მაიონეზში    
62 ლობიო ნიგვზით    
63 მოშუშული ისპანახი    
64 მწვანე ლობიო სეზონური    
65 პრასის ფხალი    
66 ქამა სოკოს სალათა    
67 საქონლის ხორცის სალათი    
68 სალათი "ბერძნული"    
69 სალათი "ცეზარი" ორაგულით    
70 სალათი "ცეზარი"- ქათმით    
71 სალათი "კრაბი ბრინჯით"    
72 სალათი "ლოლოროსა"    
73 სალათი "ოლივიე"    
74 სალათი "ოლივიე" ხორცით    
75 სალათი "ქათმის"    
76 ზეთისხილი    
77 ჭარხლის ფხალი ნიგვზით    
78 ჭარხალი ტყემლით    
79 ჭარხლის სალათი მაიონეზით    
80 ყვავილოვანი კომბოსტო მაიონეზით    
81 სტაფილო მაიონეზში    
82 სალათი "ვინეგრეტი"    
83 სალათი ,,შუბა"    
84 ჟულიენი    
85 სებასტიანი    
86 სალათი სამარხო    
87 სალათი მწვანე (სეზონური)    
88 კიტრი–პომიდვრის სალათი    
89 სტაფილო კორეულად    

 მომსახურების სააგენტოს რეკომენდაციაა, გადახდის ნებისმიერი მეთოდის გამოყენების/არჩევის შემთხვევაში გაითვალისწინოთ საბანკო პროცედურების ის გონივრული ვადა/დრო, რაც შეიძლება დასჭირდეს კონკრეტული ოპერაციის შესრულებას, რაც შემდგომში მოგცემთ საშუალებას მიიღოთ მონაწილეობა ელექტრონულ აუქციონში. წინააღმდეგ შემთხვევაში მომსახურების სააგენტო იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას.


ელექტრონული გადახდა

ინფორმაცია გადახდების პროცესის შესახებ

საგარანტიო თანხის გადახდა

მომხმარებლის მიერ აუქციონში მონაწილეობის უფლების მოპოვების მიზნით შესაბამის ლოტზე საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია, როგორც საბანკო დაწესებულებაში, ასევე ელექტრონულად საკრედიტო ბარათის და საბანკო გარანტიის (მათ შორის ელექტრონული) წარდგენა/გააქტიურების მეშვეობით.

აუქციონში მონაწილეობისათვის საჭიროა :

www.eauction.ge ანგარიშსწორების სისტემის მეშვეობით . სს ლიბერთი ბანკში (ნებისმიერ ფილიალში) ბეს (საგარანტიო თანხის) ნაღდი ფულით გადახდის შემთხვევაში გადახდილი თანხა ავტომატურად აისახება ელექტრონული აუქციონის სისტემაში. გადახდის განსახორციელებლად მომხმარებელმა ბანკში უნდა წარადგინოს ლოტის განაცხადის ნომერი (რომელზეც სურს რომ მოახდინოს გადახდა) და აუქციონზე რეგისტრირებული მომხმარებლის მონაცემები (ფიზიკური/იურიდიული პირის დასახელება; პირადი ნომერი/საიდენტიფიკაციო კოდი).

აღნიშნული გადახდის ფორმით სარგებლობის საფასური შეადგენს ფიქსირებულ 1 ლარს.

სერვისით ხელმისაწვდომი გადახდის ტიპებია:

o საგარანტიო

o დარჩენილი ღირებულება

(საგარანტიო თანხის შემთხვევაში)

o მთლიანი ღირებულება .

(საბანკო გარანტიის შემთხვევაში)

www.eauction.ge ანგარიშსწორების სისტემით სარგებლობისას აუქციონში მონაწილე უკან დასაბრუნებელ საგარანტიო თანხას მიიღებს ავტომატურად მის მიერ გადახდის დროს მითითებულ ანგარიშზე ან სს ლიბერთი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში (პირადობის წარდგენის საფუძველზე).

სხვა გზით გადახდილი თანხები (გარდა საბანკო პლასტიკური ბარათით გადახდილი თანხებისა) არ აისახება ავტომატურად ელექტრონული აუქციონების სისტემაში (გადახდის ქვითარი უნდა წარმოადგინოს ან განმკარგავ ორგანიზაციაში ან სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში), ხოლო უკან თანხის დასაბრუნებლად აუქციონის მონაწილემ უნდა მიმართოს განცხადებით განმკარგან ორგანიზაციას.

აუქციონის დასრულების შემდეგ მომხმარებელს (გამარჯვებულის გარდა) უბრუნდება გადახდილი საგარანტიო თანხა გადახდის ან რეგისტრაციის დროს დაფიქსირებულ საბანკო ანგარიშზე.

საკრედიტო ბარათი - ლოტის გვერდზე, რომელზეც დაწესებულია საგარანტიო თანხა მომხმარებელისთვის ხელმისაწვდომია საგარანტიო თანხის ელექტრონული გადახდის ფორმა.

აღნიშნული ფორმაში მითითებულია ანგარიშის/ანგარიშების (მომხმარებლი ირჩევს ერთ-ერთ ანგარიშს) ნომრები და ინფორმაცია:

გადამხდელზე;

ლოტზე;

მიმღებზე;

მონაცემების სისწორის შემთხვევაში მომხმარებელი აჭერს გადახდის ღილაკს და შესაბამისად გადადის საკრედიტო ბარათის საგადახდო სისტემაში, სადაც ავსებს საკრედიტო ბარათის მონაცემებს და ახორციელებს გადახდას.

ოპერაციის წარმატებით დასრულების შემდეგ, მომხმარებელი მოიპოვებს ლოტზე აუქციონში მონაწილეობის უფლებას.

* ელექტრონულად საგარანტიო თანხის გადახდის შემთხვევაში , თქვენს საბარათე ანგარიშზე უნდა იყოს საგარანტიო თანახას დამატებული ბანკის საკომისიო 2%, აღნიშნული პროცენტი ჩამოგეჭრებათ ანგარიშიდან მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გაიმარჯვებთ აუქციონში სხვა შემთხვევაში ჩამოგეჩრებათ მხოლოდ 1 ლარი (თანხის განბლოკვის საკომისიო).

ელექტრონული საბანკო გარანტია – ლოტის გვერდზე, რომელზეც დაწესებულია საგარანტიო თანხა მომხმარებელისთვის ხელმისაწვდომია ელექტრონული საბანკო გარანტიის გააქტიურების ღილაკი.

მომხმარებელი აჭერს გააქტიურების ღილაკს და შესაბამისად გადადის სსიპ "საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს" სისტემაში, სადაც ავსებს ელექტრონული საბანკო გარანტიის რეგისტრაციის კოდს და ახორციელებს გარანტიის გააქტიურებას.

ოპერაციის წარმატებით დასრულების შემდეგ, მომხმარებელი მოიპოვებს ლოტზე აუქციონში მონაწილეობის უფლებას.

აუქციონის დასრულებისთანავე მომხმარებელს ( გამარჯვებულის გარდა ) გაუუქმდება ელექტორული საბანკო გარანტია .

ლოტის შეძენა

აუქციონში გამარჯვებული მომხმარებლის მიერ შესაბამისი ლოტის ფასის გადახდა შესაძლებელია, როგორცwww.eauction.ge ანგარიშსწორების სისტემით ასევე საბანკო პლასტიკური ბარათის მეშვეობით.

იძულებითი აუქციონის ჩატარების პროცედურები

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი

1. რეგისტრაციის  ღილაკზე ხელის დაჭერით დასტურდება, რომმომხმარებელი გაეცნო და დაეთანხმა აუქციონის ჩატარების ფორმებს, წესს,პროცედურებს და პირობებს და წარმოეშვასააღსრულებო წარმოებათაშესახებსაქართველოს კანონით და ამ ბრძანებით გათვალისწინებულიუფლებები და ვალდებულებები.

2. მომხმარებელი მოვალის საკუთრებაში არსებულ ქონებას იძენსwww.nbe.gov.ge ან/და  www.eauction.ge ვებგვერდების მეშვეობით.

 

მუხლი 2. რეგისტრაციის პირობები

1. ვებგვერდზე რეგისტრაცია შეუძლია ნებისმიერ ფიზიკურ და იურიდიულპირს.

2. რეგისტრაციის დასკვნით ეტაპზე სარეგისტრაციო ფორმაში მითითებულმობილური ტელეფონის ნომერზე სისტემა აგზავნის აქტივაციის კოდს,ხოლო ელექტრონული ფოსტის მისამართზე ვებგვერდის ბმულს.აღნიშნული ბმულის მომხმარებლის მიერ ბროუზერში გახსნის დააქტივაციის კოდის შეყვანით სრულდება რეგისტრაციის პროცესი.

3. ვებგვერდზე რეგისტრაცია მომხმარებლისთვის უფასოა.

 

მუხლი 3. ავტორიზაცია

ვებგვერდზე დარეგისტრირებული მომხმარებლისათვის ავტორიზაციაშესაძლებელია შესაბამის ფორმაშიმომხმარებლის სახელის“ („დასახელების”) დაპაროლისშეყვანის გზით.

 

მუხლი 4. ინტერნეტაუქციონში მონაწილეობის მიღება

1. ავტორიზაციის შემდგომ, მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვსინტერნეტაუქციონის გზით შეიძინოს ვებგვერდზე განთავსებული მისთვისსაინტერესო ქონება, ლოტის შესაბამისად.

2. საგარანტიო თანხის გადახდა სავალდებულოა.

3. ქონების შეძენის შემთხვევაში, მომხმარებელს მის მიერ გადახდილისაგარანტიო თანხა ჩაეთვლება საბოლოო ანგარიშსწორებისას.

4. ავტორიზებული მომხმარებელი ირჩევს კონკრეტულ ლოტს და გადააქვსკალათაში“, საიდანაც შესაძლებლობა აქვს გახსნას აღნიშნულ ლოტზეაუქციონის გვერდი და მიიღოს ინტერნეტაუქციონში მონაწილეობა.ინტერნეტაუქციონის მსვლელობის პროცესში მონაწილეთა რაოდენობა არარის შეზღუდული. მონაწილისთვის დაფარულია დანარჩენ მონაწილეთავინაობა (სისტემა ავტომატურად უზრუნველყოფს მონაწილეთათვისრიგითი ნომრების მინიჭებას).

5. კონკრეტული ლოტის გვერდზე მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვსგაეცნოს ინფორმაციას ინტერნეტაუქციონის მიმდინარეობის შესახებ დაგანახორციელოს საკუთარი ფასის დადება შესაბამისი ბიჯისგათვალისწინებით.

6. მომხმარებლის მიერ ფასის დადება განიხილება, როგორც მისი თანხმობააღნიშნული ლოტის მოცემულ ფასად შეძენის თაობაზე. ფასის დადებაშესაძლებელია შესაბამისი ბიჯის სასურველი ჯერადობით მომატებისგზით. ყოველი შემდგომიფასის დადებაზრდის ლოტის ფასს.

7. ინტერნეტ აუქციონში იმარჯვებს ის მომხმარებელი, რომელიც აუქციონისდასრულებამდე განახორციელებს ლოტზე ყველაზე მაღალიფასისდადებას“.

8. ინტერნეტ აუქციონი ცხადდება დასრულებულად აუქციონის ვადისამოწურვისთანავე. თუ ნებისმიერი მონაწილის მიერფასის დადებამოხდააუქციონის ვადის ამოწურვამდე დარჩენილი ორი წუთის განმავლობაში,აუქციონის ვადა ხანგრძლივდება ორი წუთით.

9. ინტერნეტ აუქციონის დასრულების შემდგომ სისტემა მომხმარებლისელექტრონულ ფოსტაზე და მობილური ტელეფონის ნომერზე აგზავნისშესაბამის შეტყობინებას.

 

მუხლი 5. (ამოღებულია)

 

მუხლი 6. მხარეთა უფლებამოსილება

1. აღსრულების ეროვნული ბიურო  უფლებამოსილია:

) ვებგვერდზე განათავსოს ნებისმიერი ცვლილება აუქციონის ჩატარებისპროცედურებთან დაკავშირებით;

) შეწყვიტოს ნებისმიერი მომსახურება ტექნიკური პრობლემის, შეცდომის,უზუსტობის, მომხმარებლის მხრიდან უკანონო ქმედების განხორციელებისან სხვა მიზეზის გამო, რომელმაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს ვებგვერდს ანაღსრულების ეროვნულ ბიუროს;

შეაჩეროს ან შეწყვიტოს მომხმარებლის რეგისტრაცია და შესვლავებგვერდზე თუ ჩათვლის, რომ მომხმარებელი მოქმედებს ამ ბრძანებისმოთხოვნათა დარღვევით;

) გააკონტროლოს ყველა ქმედება მომხმარებლის მხრიდან და რაიმედარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში მიიღოს შესაბამისი ზომები.

2. აღსრულების ეროვნული ბიურო ინტერნეტაუქციონში გამარჯვებულს,შესაბამისი თანხის გადახდის შემდეგ, გადასცემს შესაბამისგანკარგულებას.

3. მომხმარებელი უფლებამოსილია:

) გააკეთოს არჩევანი და შეიძინოს ქონება;

) ნებისმიერ დროს განაახლოს თავისი პირადი მონაცემები.

4. მომხმარებელი ვალდებულია:

) დაიცვას აუქციონის ჩატარების პროცედურები;

) აღსრულების ეროვნული ბიუროს  მიერ დადგენილ დროში აანაზღაუროსქონების ღირებულება და უზრუნველყოს  შეძენილი ქონების გატანა.

5 . მომხმარებელს არ აქვს უფლება ფასების ხელოვნურად გაზრდის მიზნითმონაწილეობა მიიღოს ვაჭრობაში.

 

მუხლი 7. ანგარიშსწორება

1. მომხმარებლის მიერ სასურველ ლოტზე საგარანტიო თანხის გადახდაშესაძლებელია საბანკო პლასტიკური ბარათის გამოყენებით ან ვებგვერდwww.eauction.ge- ერთიანი ანგარიშსწორების სისტემის საშუალებით.საგარანტიო თანხის გადახდის უზრუნველყოფის საშუალებადშესაძლებელია გამოყენებულ/გააქტიურებულ იქნეს ელექტრონული საბანკოგარანტია. ინტერნეტაუქციონში გამარჯვებულის მიერ შესაბამის ლოტზემთლიანი/დარჩენილი თანხის გადახდა შესაძლებელია როგორც საბანკოდაწესებულებაში, ასევე საბანკო პლასტიკური ბარათის მეშვეობით.

2. აუქციონის გვერდზე მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომია ლოტისთანხის, ასევე საგარანტიო თანხის გადახდის ფორმები. აღნიშნულიფორმები შეიცავს ინფორმაციას გადამხდელზე, ინფორმაციას ლოტისშესახებ (ლოტის საბოლოო ფასის მითითებით) და ინფორმაციას მიმღებისშესახებ, დასახელების და ანგარიშის/ანგარიშების ნომრების მითითებით.მომხმარებელი ირჩევს ერთ-ერთ ანგარიშს, ბეჭდავს ლოტის ფასისგადახდის ფორმას და აღნიშნული ფორმის საფუძველზე საბანკოდაწესებულებაში (საკუთარი საბანკო ანგარიშიდან) იხდის შესაბამისთანხას.

3. საბანკო პლასტიკური  ბარათით თანხის გადახდის შემთხვევაშიმომხმარებელისთვის ხელმისაწვდომია ლოტის თანხის, ასევე საგარანტიოთანხის ელექტრონული გადახდის ფორმები. აღნიშნული ფორმები შეიცავსინფორმაციას გადამხდელზე, ინფორმაციას ლოტის შესახებ (ლოტისსაბოლოო ფასის მითითებით) და ინფორმაციას მიმღების შესახებ,დასახელების და ანგარიშის/ანგარიშების (მომხმარებ ელი ირჩევს ერთ-ერთანგარიშს) ნომრების მითითებით. მონაცემების სისწორის შემთხვევაშიმომხმარებელი აჭერს გადახდის ღილაკს და შესაბამისად გადადის საბანკოპლასტიკური  ბარათის საგადახდო სისტემაში, სადაც ავსებს საბანკოპლასტიკური  ბარათის მონაცემებს და ახორციელებს გადახდას.

4. ინტერნეტაუქციონში გამარჯვებული ვალდებულია გადაიხადოს ქონებისღირებულება ინტერნეტაუქციონის დასრულებიდან 10 კალენდარული დღისვადაში.

5. ქონებაზე საკუთრების უფლების მოპოვება ხდება მხოლოდ თანხისსრულად გადახდის შემდეგ.

6. (ამოღებულია - 17.01.12 №12).

7. (ამოღებულია - 01.07.11 №84).

8. ინტერნეტაუქციონში ავტორიზებული პირის გამარჯვების შემთხვევაში,გამარჯვებულად ჩაითვლება ის პირი, რომლის შემოთავაზებისსაფუძველზეც ავტორიზებულმა პირმა ვებგვერდზე დააფიქსირა ყველაზემაღალი ფასი.

 

მუხლი 8. შეძენილ ქონებაზე უფლების მიღება

1. ინტერნეტ აუქციონში გამარჯვებული პირის მიერ თანხის სრულად გადახდის შემდეგ აღსრულების ეროვნული ბიუროსააღსრულებოწარმოებათა შესახებსაქართველოს კანონის 75- მუხლის შესაბამისადგამოსცემს განკარგულებას შეძენილ ქონებაზე საკუთრების უფლებისშესახებ.

2. თუ აუქციონში გამარჯვებულმა პირმა ქონების ფასი არ დაფარააუქციონის დასრულებიდან 10 კალენდარული ვადაში, იგი კარგავსგარანტიის სახით წარმოდგენილ თანხას.

3. ინტერნეტ აუქციონში გამარჯვებული ვალდებულია განკარგულებისმიღების შემდეგ და სათანადო შეტყობინების მიღების შემდეგ, არაუგვიანეს 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღის ვადაში, საკუთარი ხარჯითუზრუნველყოს მოძრავი ქონების გატანა.

4. იმ შემთხვევაში, თუ ინტერნეტაუქციონში გამარჯვებული დადგენილვადაში არ გაიტანს ქონებას, მას დაეკისრება ქონების შენახვის ხარჯი.

5. აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ ინტერნეტაუქციონშიგამარჯვებულისთვის ქონების გადაცემა დასტურდება მიღება-ჩაბარებისაქტით.

6. აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ ქონების გადაცემის ვალდებულებაშესრულებულად ითვლება ქონების ინტერნეტაუქციონშიგამარჯვებულისათვის შესაბამისი განკარგულების გადაცემისთანავე.

 

მუხლი 9. კონფიდენციალობა

აღსრულების ეროვნული ბიურო ვალდებულია არ გაამჟღავნოსმომხმარებლის რეგისტრაციის დროს მიღებული ინფორმაცია.