ამობეჭდვის თარიღი: 22.06.2021 21:18:16
კატეგორია: სპეც ტექტიკა
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:სპეც.ტექნიკა გრეიდერი 3SHM 5NB, სარეგისტრაციო ნომერი NS808
განაცხადის #:96957NMW70135621
აუქციონის #: 96957
ლოტის #: 701356
რაოდენობა: 1
დაწყება/დასრულება: 16/04/2021 15:00 - 05/05/2021 17:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 7303.00GEL
მიმდინარე ფასი : 73030.00 GEL
საწყისი ფასი: 73030.00 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 7303.00 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
მისამართი: ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი,აღმაშენებლის ქ#1
ტელეფონი: 971-
თვისებები
კარების რაოდენობა2ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ქ. ჩხოროწყუ, დ. აღმაშენებლის ქ. N 1
წამყვანი თვლებიუკანაგანბაჟებული+
მარჯვენა საჭე-ტურბო-
ABS-ელექტრო შუშები-
კლიმატკონტროლი-დისკები-
ლუქი-ბორტკომპიუტერი-
ფერიყვითელიქვეყანასაქართველო
გამოშვების წელი1996გადაცემათა კოლოფის ტიპიმექანიკა
რაოდენობა1საწვავის ტიპიდიზელი
მდგომარეობასაშუალოსიგნალიზაცია-
პარკინგკონტროლი-კონდიციონერი-
ტყავის სალონი-ნავიგაცია-
ცენტრალური საკეტი-სავარძლების გათბობა-
ჰიდრავლიკა-ბრძანების ნომერი331-ს
გადახდის პერიოდი15ზომის ერთეულიერთეული
ტელეფონის ნომერი599 85 66 07
;
აღწერილობა
აღწერილობა

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების-სპეც.ტექნიკა გრეიდერი  3SHM 5NB, სარეგისტრაციო ნომერი-S808-პრივატიზება ხდება   უპირობო ელექტრონული აუქციონის ფორმით. 

აუქციონის ჩატარების პირობები: იხილეთ „წესები და პირობები“ (აგრეთვე მიმაგრებულია ფაილი), ასევე საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 დეკემბრის N669 დადგენილებით დამტკიცებულიმუნიციპალიტეტის ქონების  პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის, საპრივატიზებო საფასურის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესები“, ამ წესებში იხილეთ ასევე აუქციონში გამარჯვებულთან გარიგების გაფორმების წესი, ქონების მიმღების ვალდებულებები, ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ქონების მიმღების პასუხისმგებლობის წესი და პირობები.

ყურადღება:

ელექტრონული აუქციონის ფორმით ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ქონების  შემძენი შეიძლება იყოს ფიზიკური ან იურიდიული პირი ან ასეთ პირთა გაერთიანება, რომლის ქონებაშიც მუნიციპალიტეტის ან საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოს მონაწილეობის წილი 25%-ზე ნაკლებია.

ვებგვერდზე www.eauction.ge-ზე მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომია ლოტის სრული ღირებულების გადახდის, ასევე ბეს/უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის გადახდის ფორმები. აღნიშნული ფორმები შეიცავს ინფორმაციას გადამხდელის, ლოტის (ლოტის სრული ღირებულების მითითებით) და აუქციონატორის შესახებ, დასახელებისა და ანგარიშის/ანგარიშების ნომრ(ებ)ის მითითებით. იმ შემთხვევაში, თუ აუქციონში მონაწილეობის მსურველიბე“- ნაცვლად წარმოადგენს უპირობო და გამოუხმობ საბანკო გარანტიას, მისი მოქმედების ვადა არანაკლებ 15 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს შეძენილი ქონების სრული საპრივატიზებო საფასურის სრულად გადახდის ვადას. 

აუქციონში მონაწილეობის მიღებით აუქციონის მონაწილე ადასტურებს, რომ ის იღებს ვალდებულებას გამარჯვების შემთხვევაში სრულად დააკმაყოფილოს გამოცხადებული სააუქციონო პირობები.

აუქციონში გამარჯვების პირობა მაქსიმალური ფასის დასახელება, რომელიც უნდა აღემატებოდეს გამოცხადებულ საწყის საპრივატიზებო საფასურს, არანაკლებ ერთი ბიჯისა

აუქციონში გამარჯვებული ვალდებულია აუქციონზე  შეძენილი ქონების ღირებულება  სრულად  გადაიხდოს ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან  15 კალენდარული დღის ვადაში, ხოლო ნასყიდობის ხელშეკრულება უნდა გაფორმდეს აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის შედგენიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში.

 ელექტრონული აუქციონი ჩატარდება ვებგვერდზე www.eauction.ge

 აუქციონის მონაწილეს უფლება აქვს დაათვალიეროს საპრივატიზებო ობიექტი.  

 ელექტრონული აუქციონის შედეგები უქმდება და ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულის მიერ წარდგენილი/გადახდილი უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია/ბე სრულად ირიცხება ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტში, თუ ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულმა ნასყიდობის ხელშეკრულების ხელმოწერაზე უარი განაცხადა ან აუქციონატორის მიერ განსაზღვრულ ვადაში, სრულად არ გადაიხადა მუნიციპალიტეტის შეძენილი ქონების სრული ღირებულება. უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია/ბე, აგრეთვე, სრულად ირიცხება ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, თუ აუქციონის მონაწილემ დაარღვია ელექტრონული აუქციონის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ და საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 დეკემბრის N669 დადგენილებით დამტკიცებულიმუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის, საპრივატიზებო საფასურის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესებითგანსაზღვრული წესი ან/და პირობები.

თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზით, რომ ელექტრონულ აუქციონში რეგისტრირებული პირები, რომლებმაც აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად, დადგენილი წესით, გადაიხადესბეან წარადგინეს/გააქტიურეს (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, არ მიიღებენ მონაწილეობას ვაჭრობაში, ელექტრონული აუქციონის მონაწილეების მიერ აუქციონში მონაწილეობისათვის გადახდილიბეან წარდგენილი/გააქტიურებული (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია სრულად ირიცხება ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში.

დაინტერესებულ პირს დამატებითი ინფორმაციისათვის შეუძლია მიმართოს საკონტაქტო პირს  გოჩა ჩიქოვანს, მობ: 599 85 66 07  (მის: ქ. ჩხოროწყუ, დ. აღმაშენებლის ქ. 1,  ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია).


მოკლე აღწერილობა

სპეც.ტექნიკა გრეიდერი 3SHM 5NB,  სარეგისტრაციო ნომერი  NS808

პირობა
;